tévedés líra | Farkas Arnold Levente verse

tévedés líra | Farkas Arnold Levente verse

2019. 11. 14., Csü - 10:15
0 hozzászólás

„(...) a boldogságos szent / szűz az abortusz ellen / prédikál (...)”

Farkas Arnold Levente

 

tévedés líra

 

nyugalmam helyére

nem jutnak el a né

maságról a csönd é

nekel pócsmegyer tizen

kilenc október huszon

hat szombat a test ha

lála elváltozott siva

tagban kiáltozott tavasz

után tavasz következik

északról északra meg

érkezik nyugalmam he

lyén a néma oltár leved

lett kígyóbőrmintára

vár a test neve azonos

 

valóság és igazság között

nem tesznek különbséget

a görögök képzeljünk el egy

nyelvet amiben ugyanaz a

szó igazságot és hazugságot

jelent ugyanaz a szó azt

jelenti hogy igazság azt

jelenti hogy hazugság va

lószínűleg a valóság és a

képzelet nem a képzelet az

álommal azonos pócsmegyer

tizenkilenc október húsz

vasárnap egy másik tör

ténet szerint jézus krisz

tus tudott görögül a hely

tartóval is görögül be

szélt mivel a birodalom

keleti részén a görög nyelv

közvetítette az érzéseket

és a gondolatokat líra az

ami elpusztítható a fügefa

nem terem gyümölcsöt hol

nap jó írni a tegnapról ha

eltéved a mozdulat a tánc

szépséges szerkezete megbi

csaklik aztán a férfiak sze

me a nők lábai előtt hever

érzés és gondolat mert el

pusztítható a tévedés líra

az ami a kert illata a

név háta mögött ismeret

len szavakat mormol az

ismeretlen nyelv által se

gítségével az ismeretlen an

gyal akinek mosolya eltö

rölhetetlen mint a terem

tés gyermekkora a félel

metes szavak a feszültsé

get sem nem nélkülöző

csöndben valahogy úgy

mint egy hasonlatban a

valami a valami máshoz

 

téved és támad tavaszi

szél vize fáraszt pócsme

gyer tizenkilenc október

tizenkilenc szombat hang

harang a boldogságos szent

szűz az abortusz ellen

prédikál az apostol szé

ke és asztala a test a

rest azt mondja az el

ső színész a színpadra

lép a függöny mögött a

második színész az el

ső színész hátát bámulja

a harmadik színész a zsi

nórpadlásról az ő hang

ja szól a kéz ráncaiba

írt sors elképesztő a test

 

(A vershez a fotókat a költő felesége, Schandl Eszter készítette.)